• Vallejo Brushes - Round Toray Brush No.5/0
  • Vallejo Brushes - Round Toray Brush No.5/0