• ReAction - The Terminator: T800 Endoskeleton (Chrome)